Monday, 2019-06-24, 12:54 PM

Welcome Guest | RSS

Овде, на оваа страница се наоѓаат нашите видео материјали од реализирани часови и активности, за кои мислиме дека се интересни, забавни и успешни.


Интегриран активен ден „Капката Воденка" III1 одделение
„Капката Воденка"
Активности за Денот на дрвото - Изработка на „Вртимушка"Македонски јазик II1 одделение
Наставна содржина: „Следење на цртан филм - НОДИ"
Запознавање со околината II1 одделение
Наставна содржина: „Моите сетила"
Интегриран активен ден II1 одделение
„Мојата игра"
WEBQUEST - задача IV1одд./осмолетка
Математика: „Плоштина на квадрат и правоаголник"WEBQUEST-задача IV1/осмолетка
Природа „Растителни органи и нивната улога"