Monday, 2019-06-24, 12:54 PM

Welcome Guest | RSS

ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЧАСОВИ

На оваа страница ќе пронајдете и видите повеќе презентации кои се користени на часовите по некои наставни предмети, за подобро реализирање на самите часови.

Интегриран активен ден „Мојата игра" -  II одделение

Интегрирани се следниве предмети:

-Македонски јазик - Повторување за именки

-Математика- утврдување за парни и непарни броеви и броеви од првата и втората десетка до 20

-Ликовно образование - Цртање со разновидни линии

-Физичко образование - Потскокнување со една нога

Запознавање со околината II одделение

„Моите сетила"Македонски јазик IIодделение

Медиумска култура „Следење на цртан филм" - НОДИ
ПРИРОДА IVодделение

Webquest - интернет задача „Растителни органи и нивната улога"