Monday, 2019-06-24, 12:54 PM

Welcome Guest | RSS


Од презентација до анимација

За поуспешна реализација на наставата, пожелно е учениците да се запознаваат со повеќе online-алатки познати како web2.0, тоа се широк спектар на алатки кои иновативно и креативно ќе се упоребуваат повеќе во иднина.

АЛАТКИ ЗА КРЕИРАЊЕ ВИДЕО И СНИМАЊЕ НА ЕКРАНОТ


Видеото е изготвено воСкринр (Screenr) - алатка за снимање на екранот со кој можете да направите видео лекција или упатства за различни наставни содржини.

Видеото е изготвено воСкринр (Screenr) - алатка за снимање на екранот со кој можете да направите видео лекција или
Видеото е изготвено во magisto за креирање на видеа во која самата таа го креира видеото со самото поставување на видеото во неа.Educreations е алатка за снимање на екранот во која се наоѓа интерактиван бела табла на која може да се вметнува текст и слика и сето тоа да се снима во видео со звук или без него.
Видео изработено со educreations.

Алатки за презентација

Mногу интересна алатка и доста продуктивна алатка за креирање на презентација тоа е Prezi.

MentorMob

PowToon


Интересна и креативна апликација за креирање видео презентација и  презентација со слајдови со анимирани ликови.